Komunikaty dla mieszkańców wsi Mszanka

W każdej społeczności powinno być miejsce gdzie można zamieścić różne, ważne dla mieszkańców, informacje. Chcemy aby właśnie to miejsce pełniło rolę centrum informacyjnego wsi Mszanka.

Od teraz, z każdego miejsca gdzie tylko uda się połączyć z internetem, dowiecie się o tych ważnych i mniej ważnych sprawach, jak terminy poboru podatków, szczepienia psa czy odbioru śmieci.

Nie wyrzucajmy śmieci do lasu !!!

Sołtys Wsi Mszanka apeluje do mieszkańców naszej miejscowości jak i innych osób o nie wyrzucanie śmieci do lasów, porzucania worków z odpadami przy poboczach dróg. Tak powstałe dzikie wysypiska szpecą krajobraz, zagrażają zdrowiu dzieci i dzikim zwierzętom. Usuwanie takich pozostałości jest kosztowne i obciąża budżet naszego sołectwa. Prosimy o stosowanie zasad przyjętych co do gospodarki odpadami w naszej Gminie. Jednocześnie ostrzega się osoby zaśmiecające, w przypadku wykrycia, sprawcy zostaną obciążeni kosztami usunięcia całego dzikiego wysypiska.
Dbajmy o wygląd naszej wsi.

Terminy odbioru odpadów komunalnych

Wykaz terminów odbioru odpadów komunalnych segregowanych oraz zmieszanych z terenu wsi Mszanka na rok 2016.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
18 kwiecień, 16 maj, 20 czerwiec, 18 lipiec, 16 sierpień, 19 wrzesień, 17 październik
21 listopad, 19 grudzień.

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
15 kwiecień, 17 czerwiec, 19 sierpień, 21 październik, 16 grudzień.

Wykaz dróg przy których odbywa się odbiór odpadów:
droga wojewódzka – Mszanka (od PKP do p. Tokarskiego)
droga powiatowa – Wola Łużańska – Mszanka (w granicach wsi Mszanka)
droga gminna – Mszanka – Bystra ( do granicy wsi Bystra)
droga gminna – Mszanka – Kozica
droga gminna – Mszanka na górce (od p. Rafy do p. Wacek)
droga gminna – Mszanka (k. p. Wacek na Kozicę do granicy ze Stróżówką)
droga gminna – Mszanka (k. p. Piecuch, Jerzak do drogi w kierunku Bystra).

Przypominamy – Zakaz wypalania traw !!!

Strażacy i Sołtys wsi Mszanka apelują, nie wypalajmy traw na łąkach.

W związku z nagminnym wypalaniem suchych traw w okresie wiosennym przypominam, że zabronione jest wypalanie traw w lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, wrzosowisk, pastwisk, nieużytków rolnych, pasów przydrożnych, szlaków turystycznych i kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin, oraz w odległości do 100 m od granicy lasów.

Podstawa prawna: § 63 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. z 1992r. Nr 92 poz.460, z późn.zm./ i art.45 Ustawy z dnia 16.10.1991r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 1991r. Nr 114 poz.492 z późn.zm.), oraz art.30 ust.3 pkt.3 Ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach /Dz.U. z 2000r. Nr 56 poz.679 tekst jednolity.

Ankieta dotycząca inwentaryzacji gospodarstw.

Informacja dla mieszkańców sołectwa Mszanka na temat ankiet dotyczących inwentaryzacji  gospodarstw.

W związku z realizacją zadania „Inwentaryzacja nieruchomości położonych na terenie Gminy Łużna” zbiera się dane dotyczące określenia możliwości podłączenia każdej nieruchomości położonej na terenie Gminy Łużna do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Oświadczenie dotyczy także posiadanego gruzu azbestowego bądź pokryć dachowych zawierających azbest oraz zainteresowania odnawialnymi źródłami energii.

Wypełnione oświadczenie należy złożyć w biurze sołtysa (skrzynka na Budynku Domu Ludowego w Mszance) bądź w siedzibie Urzędu Gminy Łużna.
Oświadczenie można pobrać ze strony UG Łużna, u Sołtysa wsi Mszanka lub tutaj